Hesap Oluştur

Şifremi Unuttum?

Asfalt Plent

Asfalt Plenti

* Asfalt Plentinin en önemli bileşiği olan Bitüm; Petrol; gaz, sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Hidrokarbonların katı olanlarına bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir. Kuyudan çıkarılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin vs. elde edilir. Bu işlemden sonra da normal hava sıcaklığında kullanılmayacak kadar katı olan bitüm; benzin, mazot, gazyağı ve bunlardan farklı bir teknik olan su ile karıştırılarak inceltilir ve kullanılacak hale getirilir. Bu son aşamada artık asfalt, zemin kaplamalarında kullanılmaya hazırdır.

* Asfalt Plentinin üretimindeki hammaddelerden biri de agregalardır. Yüksek temperatöre kadar ısıtılarak kurutulmuş ve sıcak asfalt ile karıştırılmış uygun gradasyonlu agregaya sıcak asfalt betonu karışımı denir. Bu karışım kaplama yerine nakledilip, finişere doldurulur, sonra düzgün bir tabaka halinde serilir. Elverişli bir yoğunluk elde etmek için gereken sıcaklığa ulaşınca da sıkıştırılır.

Asfalt Plentinin Özellikleri;

* STABİLİTE: Taşıtlardan hâsıl olan statik ve dinamik yüklerin meydana getirdiği kesme kuvvetine ve deformasyonlara kaplamanın dayanmasıdır. Soğuğun hüküm sürdüğü yerlerde, kaplamanın çatlamaya dayanıklılığını göz önüne alarak yüksek penetrasyonlu asfalt çimentosu kullanılmalı, yüksek stabilite elde etmeye çalışmalıdır. Asfalt betonu stabil olmalıdır.

* DURABİLİTE: Asfalt betonunun trafik, su, hava etkilerine ve suhunet değişikliğine karşı mukavemetidir. Durabilite diğer bir ifade ile kaplamanın aşınmaya, kabarmaya, soyulmaya ve oksidasyona dayanmasıdır. Asfalt betonu stabil olduğu kadar durabil olmalıdır.

* FLEKSİBİLİTE: Bir kaplamanın kendisini temelin çökmelerine çatlamadan intibak ettirmesi kabiliyetidir. Kaplamanın flexibilitesine; asfaltın penetrasyonu bitümün ısı altında genleşme derecesi, bitümlü karışımdaki asfalt miktarı ve filler tesir eder.

* KAYMA MUKAVEMETİ: Taşıtların kaplama üzerinde emniyetle hareket etmesini ve durmasını sağlayan kaplama yüzeyinin sürtünme mukavemetidir. Kayma mukavemeti karışımdaki agreganın aşınmaya olan dayanıklılığı, asfalt miktarı ve boşluk yüzdesine bağlıdır. Yumuşak agregalar fazla aşındıklarından kaygan satıh oluştururlar.

* Karışımda fazla asfaltın ve az boşluğun bulunması trafiğin aşırı kompaksiyonu tesiriyle sıcak havalarda asfaltın genleşmesi sonunda asfalt kaplama sathına çıkarak kaygan bir sathın meydana gelmesine sebep olur.

* WORKABILITE (İŞLENEBİLİRLİK):Bitümlü karışımın Karıştırma-Serilme-Sıkıştırma bakımından işlenebilir özellikte olmasıdır. Karışımın bu özelliği agreganın gradasyonu, asfalt yüzdesi, agreganın maksimum dane büyüklüğü, şekli ve yüz yapısı ile ilgilidir. Köşeli kum daneleri ile konkasör stabiliteyi artırır. Yuvarlak kum taneleri workabiliteyi artırır. Karışımda bitüm miktarının azlığında, karışımda iyi agrega kullanıldığı ve yeteri derecede silindirleme yapıldığı halde kaplamalarda istenilen pratik yoğunluk temin edilemez.

 

Asfalt Plenti Otomasyon Sisteminin Avantajları;

 • Gerçek zamanlı mimik ekranlar aracılığı ile kullanıcı tesisten elektriksel olarak alınmış bilgileri animasyonlar şeklinde izleyebilmektedir
 • Windows versiyonlu bilgisayar ara yüz yazılımı, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sistemde üretilen bilgiler, arıza kayıtları, reçeteler, parametreler ilişkisel bir veri tabanında saklanmakta ve kullanıcıya ayrıntılı rapor alma imkanı sunulmaktadır.
 • Son teknoloji ve üstün kaliteli malzeme kullanımı
 • MCC, PLC pano ve saha projelerinin DIN ve VDE normlarına uygun yapılması
 • Otomatik ve manuel çalışabilme özelliği
 • Elektrik ve genel kullanım için eğitim programı
 • Manuel üretim kayıtlarına ulaşım özelliği
 • Sonsuz sayıda reçete girebilme özelliği
 • Otomatik ve manuel yaş agrega besleme sistemi
 • Agrega besleme sisteminde otomatik set artırımı
 • Otomatik Brülör yakıt ve hava kontrol sistemi
 • Otomatik malzeme giriş ve çıkış sıcaklığına göre fırın rejiminin ayarlanması
 • Filtre sisteminin otomatik manuel ayrı ayrı çalıştırılabilmesi
 • Sıcaklıkların ve akımların online izlenmesi kayıtlarının yapılması ve kontrol edilmesi
 • Oluşacak tüm arızaların kayıt edilmesi ve kontrolünün sağlanması
 • Tek tuş ile dara ve kalibrasyon yapılabilmesi
 • Hammadde isimlerini tanımlayabilme ve stok takibi
 • Kendi kendine öğrenen tartım özelliği ile hatasız tartım
 • Yavaş dolum, hızlı dolum tolerans ile tartım hassasiyeti
 • Ürün ve kullanılan hammadde bazen de geriye dönük üretim raporları
 • Üretim raporlarının Excel formatına ya da HTML formatına transferinin yapılabilmesi
 • Tarihe, müşteriye, reçeteye göre rapor çıkartılması
 • Üretim sonunda otomatik irsaliye basımı
 • Yavaş dolum, hızlı dolum tolerans ile tartım hassasiyeti
 • Kolay kullanım
 • Parametrelerde kullanıcıya esneklik sağlanması
 • İş sonrası hızlı teknik destek ve servis
 • Uzaktan sisteme müdahale ile anında çözüm

* Asfalt Plenti ve Otomasyon;

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi Asfalt Plenti Otomasyon Sisteminde de temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

TOP

asfalt-plent